Menu

Whistleblowing

Co oznámit

My poskytneme

Informace o ochraně oznamovatelů (Whistleblowing)

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), účinného od 1. srpna 2023, který byl vydán v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, vznikla společnosti BOOKLOGISTICS s.r.o. jako povinnému subjektu mj. i povinnost určit příslušnou osobu a zavést vnitřní oznamovací systém k přijímání oznámení, nastavit pravidla pro způsoby oznamování, samotné nakládání s oznámením, zajištění ochrany totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochranu informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. Současně má BOOKLOGISTICS s.r.o. povinnost zajistit uveřejnění těchto informací způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Příslušná osoba BOOKLOGISTICS s.r.o.

Jako příslušná osoba BOOKLOGISTICS s.r.o. pro přijímání a vyřizování oznámení ve smyslu § 9 odst. 1 Zákona je určena Mgr. Lucie Křížková a Ing. Kateřina Pekařová, email: whistleblowing@booklogistics.cz, tel. +420 771  227 205.

Vnitřní oznamovací systém BOOKLOGISTICS s.r.o. uložen zde